search
Община Копривщица -> Новини

Срокът за регистрация на кладенци изтича на 28 ноември 2022 г.

ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА И ГРАЖДАНИТЕ, СОБСТВЕНИЦИ НА ВОДОВЗЕМНИ СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ПОДЗЕМНИ ВОДИ (КЛАДЕНЦИ, СОНДАЖИ, ГЕРАНИ, КАПТИРАНИ ИЗВОРИ, ДРЕНАЖИ  И ДР.),

до 28 НОЕМВРИ 2022 г. могат да регистрират водовземните съоръжения, в съответната Басейнова дирекция за управление на водите, съгласно изискванията на § 41 на ПРЗ на ЗИД на ЗООС (изменение брой 102 на Държавен вестник от 1.12.2020 г.)
 
На регистрация подлежат съществуващи водовземни съоръжения, в това число кладенци, сондажи, герани, каптирани извори, дренажи и други, както следва: 

Съоръжения за собствени потребности, използвани от гражданите в бита (чл. 43, ал. 2 от Закона за водите), които до 27.11.2018 г. не са вписани в регистрите, съгласно изискванията на Закона за водите.
Съоръжения за стопански цели, използвани от фирмите, изградени до 23 декември 2016 г. и които не са вписани в регистрите, съгласно изискванията на Закона за водите.

Водовземни съоръжения, които не са регистрирани не могат да бъдат ползвани.
 
Изграждането на водовземни съоръжения без разрешително, по смисъла на Закона за водите и престъпление, съгласно Наказателния кодекс. 
 
При установяването на незаконни съоръжения за водовземане от подземни води след 28 ноември 2022 г. същите се ликвидират за сметка на собственика им, който носи и наказателна отговорност за това престъпление.

За допълнителна информация може да посетите сайта на Басейнова дирекция 'Източно беломорски район"