search
Община Копривщица -> Новини

ПРЕКАТЕГОРИЗАЦИЯ НА ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТИ

Община Копривщица напомня на всички собственици на места за настаняване и заведения за хранене и развлечения, че съгласно измененията в Закона за туризма, влязъл в сила на 26.03.2013 г., безсрочната категоризация на туристическите обекти преминава в срочна с продължителност 5 години. Тази промяна е направена с цел повишаване качеството и уеднаквяване на предлаганите туристически услуги в туристическите обекти. 

Прекатегоризация трябва да направят всички собственици/стопанисващи лица на туристически обекти, в зависимост от годината на категоризация. В изпълнение на §5 от Преходните и заключителни разпоредби от Закон за туризма, подновяването на категорията на категоризираните до влизането в сила на закона туристически обекти, се извършва както следва:

1. за категоризираните туристически обекти през 2004 и 2005 г. – през 2014 г.;

2. за категоризираните туристически обекти през 2006 и 2007 г. – през 2015 г.;

3. за категоризираните туристически обекти през 2008 и 2009 г. – през 2016 г.;

4. за категоризираните туристически обекти през 2010 г. – през 2017 г.;

5. за категоризираните туристически обекти през 2011 г. – през 2018 г.;

6. за категоризираните туристически обекти през 2012 г. – през 2019 г.

Процедурата, документите и таксите по прекатегоризиране са равнозначни на тези, които се подават за нова категоризация на туристически обект. Заявлението за категоризиране и комплектът документи, приложени към него, се подават в Община Копривщица.

Съгласно чл. 133, ал.4 от Закона за туризма, ако съответното лице не декларира желанието си да потвърди категорията на обекта, то тя се прекратява с изтичане на срока и ще бъде издадена заповед за прекратяване на категорията на обекта.

 

Допълнителна информация и необходимите документи може да намерите в секция "Туризъм".

Община Копривщица