search
Община Копривщица -> Общински съвет

Откриване на процедура за определяне на Съдебни заседатели

Откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели

 

Мандатът на определените през 2015 год. съдебни заседатели за РС – Пирдоп изтича през месец февруари 2020 година.

Съгласно чл.67 от Закона за съдебната власт.

За съдебен заседател може да бъде предложен дееспособен Български гражданин,който притежава чувство за отговорност и проявява желание да участва в разглеждането на делата на съда ;

-       Е на възраст от 21 до 68 години

-       Има настоящ адрес в община Копривщица

-       Има най малко средно образование

-       Не е осъждан за умишлено престъпление

-       Не страда от психическо заболяване

-       Въведено е изискването,че най малко 10/100 лицата,които се предлагат трябва да са с педагогическа квалификация.

С решение на общото събрание на съдиите за община Копривщица са определени да бъдат предложени двама съдебни заседатели.

Съдебен заседател не може да бъде лице което е :

-       Съдебен заседател в друг съд

-       Е общински съветник от района от който се предлага

-       Участва в ръководството на политическа партия,коалиция и т.н.

-       Работи в системата на национална сигурност

-       Ако вече е бил два мандата съдебен заседател

Желаещите следва да представят заявление до председателя на общински съвет – Копривщица,с което да декларират своето съгласие и представят документи по чл.68 ал.3 от ЗСВ а именно:

-       Подробна автобиография

-       Копие от диплома за завършено образование

-       Медицинско удостоверение ,че не страда от психично заболяване

-       Мотивационно писмо

-       Декларация за липса обстоятелство чл.67 ал.3 от ЗСВ

-       Данни за контакт на две лица към които общински съвет – Копривщица да се обръща за препоръки

-       Документ от извършена проверка за принадлежност към държавната сигурност и разузнавателните служби на БНА ако са родени преди 16.07.1973 год.