search
Община Копривщица -> Туризъм -> Екотуризъм

За екотуризма

Туристически хит в Европа
Динамично развиваща се алтернативна форма на туризъм
Реален шанс за развитие на Копривщица

Екотуризмът представлява алтернативна форма на туризъм, насочена към опазване на природата и съхраняване на биоразнообразието.
Световният съюз за опазване на природата определя екологичния туризъм като “пътуване или посещение, отговорно към околната среда, до сравнително непокътнати природни територии с цел удоволствие и възприемане на природата (и всички съпътстващи я културни забележителности), което подкрепя опазването на природата, при което посетителите оказват ниска степен на негативно въздействие, и което осигурява активно и рентабилно социално-икономическо развитие на местното население” (1996 г.).
Екотуризмът е най-динамично развиващият се отрасъл на световната туристическа индустрия, който започва да се развива през 70-те години на ХХ век и се превръща в световен в началото на новото хилядолетие.
Екотуризмът е качествено нов вид туризъм и основен инструмент за устойчиво развитие, ползващ се от подкрепата на ООН, Световната банка и Европейският съюз.
Основни елементи на екотуризма са:
√ съхраняване на биоразнообразието;
√ повишаване благополучието на местните хора;
√ опазване на околната среда;
√ опознаване и съхраняване на природата, традиционния бит и култура;
√ отговорно поведение на туристите и туристическия бизнес към природното и културно богатство;
√ предоставяне на туристически услуги от малкия бизнес на малки туристически групи;
√ минимално използване на природни ресурси, които не могат да се самовъзстановят.
България е първата европейска страна, която с подкрепата на Американската агенция за международно развитие разработи Национална стратегия за екотуризъм (2003 г.) и финансира пилотни проекти за развитие на природосъобразен туризъм в защитените територии.
През 2004 г. Европейският съюз чрез Програма ФАР и Правитеството на Р България финансираха 27 проекта за развитие на екологичен туризъм в България. Чрез реализирането на тези проекти се цели да се осигури устойчив растеж на екотуристическия сектор, подобряване на качеството на живот в планинските райони и повишаване на доходите на местното население.
Община Копривщица е една от 27-те общини, които в края на 2004 г. спечелиха проект за развитие на екологичен туризъм. Това стана възможно благодарение на уникалните природни, културно-исторически забележителности и дадености на Копривщица, както и на инициативата на общинското ръководството и местните граждански организации.
За по-малко от две години в Копривщица ще бъдат инвестирани 180 000 евро за развитие на модерна екотуристическа инфраструктура, подобряване на условията за обслужване на туристи, създаване на нови туристически продукти, атракции и реклама.