search
Община Копривщица -> Община -> Проекти

ТОПЪЛ ОБЯД В УСЛОВИЯ НА ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19

Община Копривщица изпълнява Договор № BG05FMOP001-5.001-0033-C01 за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, по проект: "Осигуряване на топъл обяд в община Копривщица в условията на пандемията от COVID -19" по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от фонда за европейско подпомагане на най- нуждаещите се лица в България.

Настоящият проект „Осигуряване на топъл обяд в община Копривщица в условията на пандемията от COVID-19” предвижда да задоволи потребностите на 50 души - най-нуждаещите се лица на територията на община Копривщица, от осигуряване на топъл обяд в рамките на всеки работен ден, в продължение на 186 дни, в периода 01.01.2021 г. - 30.09.2021 г.

Стойност: 27 621,00 лв.                                                                                                     

Основните целеви група по проекта, в съответствие с целите на операцията са:

1. Лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност - хора в затруднение поради влошената икономическа обстановка в страната, хора, които поради възрастта си или налични увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията.

2. Лица, поставени под карантина - без доходи или с ниски доходи под линията на бедност и нямат близки, които да им окажат подкрепа.

3. Лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа и в условията на извънредна епидемична обстановка, са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности.

В рамките на проекта ще се реализират следните основни дейности:

1.Определяне на целевите групи;

2. Приготвяне на топъл обяд;

3.Предоставяне на топъл обяд;

4.Реализиране на съпътстващи мерки. 

Основаната цел на проекта е оказването на подкрепа на уязвими жители на община Копривщица, които, в условията на извънредна ситуация, са в затруднение да осигурят сами прехраната си, пряко свъзрзана с постигане на общата цел на оперативната програма, свързана с намаляване на броя на живеещите в бедност, чрез осигуряване на храна за хората, засегнати в най-висока степен от пандемията COVID19 и последиците от нея.

С предоставяне на топъл обяд по Оперативната програма ще се постигнат:

  • Целта на процедурата е постигане на общата цел на оперативната програма, свързана с намаляване на броя на живеещите в бедност, чрез осигуряване на храна за хората, засегнати в най-висока степен от пандемията COVID19 и последиците от нея. Чрез нея се допълват комплексните национални мерки, предприети в отговор на кризата, като се фокусира върху лицата, за които осигуряването на храна е затруднено или невъзможно в безпрецедентната ситуация. Операцията е продължение на целева програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация 2020“, финансирана от националния бюджет за справяне с последиците от възникналата епидемична обстановка от COVID-19, като дава възможност за разширяване на обхвата, включително и по отношение на най - нуждаещите се лица.
  • Конкретни цели на операцията

-       Приготвяне и при необходимост доставка до дома на топъл обяд за уязвими граждани, които поради бедност и продължителна социална изолация, в условията на криза, произтичаща от разпространението на COVID-19 са в затруднение да осигурят сами прехраната си.

-        Да допълни и разшири националните мерки за преодоляване на последиците от кризата с фокус върху най- нуждаещите се лица.