search
Община Копривщица -> Община -> Архивирани документи -> Публични покани

„Текущ ремонт на помещенията, в които ще се предоставят услуги на представителите на целевите групи“ по проект „Предоставяне на социални услуги по процедура „Независим живот“ от община Копривщица

Във връзка с чл.14, ал.4, т.1 от Закона за обществените поръчки и възникнала необходимост от провеждане на процедура чрез публична покана за възлагане на поръчка по глава Осма „а“ от ЗОП с предмет: „Текущ ремонт на помещенията, в които ще се предоставят услуги на представителите на целевите групи“ по проект „Предоставяне на социални услуги по процедура „Независим живот“ от община Копривщица № ВG05М9PO001-2.002-0067-С001 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020“.

Публична покана публикувана в АОП - 9047413

Документация за участие

Образци на документи

Заповед РД № 300/06.11.2015г.

Разяснение №1 - 16.11.2015 г.

Протокол за получаването, разглеждането и оценката на офертите- 23.11.2015 г.

Договор - 01.12.2015г.

Информация за изплатени суми по Договор