search
Община Копривщица -> Община -> Архивирани документи -> Публични покани

Публична покана №3/14.04.2016г. по реда на чл. 14, ал. 4, т. 1 от Закона за обществените поръчки с предмет: „Избор на изпълнител за изграждане на „Здравен център в УПИ V – 787, кв. 55 по плана на гр. Копривщица“

Община Копривщица обявява публична покана по реда на чл. 14, ал. 4, т. 1 от Закона за обществените поръчки с предмет: „Избор на изпълнител за изграждане на „Здравен център в УПИ V – 787, кв. 55 по плана на гр. Копривщица“.

Заповед № 110/14.04.2016г.

Публична покана в АОП

Документация за участие

Проект на договор

Образци на документи

Приложение №1 - Технически спецификации

Приложение №2 - КССТехнически проект

Заглавна страница документация

Протокол от работата на комисия назначена със Заповед РД№ 128/05.05.2016г. - 11.05.2016г.