search
Община Копривщица -> Община -> Архивирани документи -> Публични покани

Публична покана №1/14.01.2016г., по реда на чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП, с предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на ЦДГ „Евлампия Векилова”, Общинско звено „Домашен социален патронаж”, „Обществена трапезария

община Копривщица открива процедура за възлагане на обществена поръчка, чрез Публична покана, по реда на чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП, във връзка с чл. 101а – 101ж от ЗОП с предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на ЦДГ „Евлампия Векилова”, Общинско звено „Домашен социален патронаж”, „Обществена трапезария”  и ученически стол при СОУ „Любен Каравелов”, по обособени позиции.

Публична покана, обявена в регистъра на АОП

Заповед РД№ 5 /14.01.2016г.

Указания за участие

Технически спецификации за изпълнение на обществената поръчка

Проект на договор

Образци

КСС към ОП1

КСС към ОП2

КСС към ОП3

Протокол от работата на Комисия назначена със Заповед РД№5/14.01.2016г.

Договор №7 по ОП1 „ Доставка на хляб и хлебни изделия“ - 29.02.2016г.

Договор №8 по ОП2 „Доставка на месо, месни продукти и риба, мляко и млечни продукти, плодове и зеленчуци, основни хранителни продукти“ - 29.02.2016г.

Договор №9 по ОП3 „Доставка на хранителни стоки, включени в списъка на чл.30 от Закона за интеграция на хората с увреждания” - 29.02.2016г.