search
Община Копривщица -> Община -> Архивирани документи -> Реконструкция и доизграждане на паркова зона около речно корито на р. Тополница в централна градска част - гр. Копривщица

Договор за Реконструкция и доизграждане на паркова зона около речно корито на р. Тополница в централна градска част - гр. Копривщица

След проведен открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка, в изпълнение на Решения № 9/13.09.2010 г.и № 18/01.12.2010г. на Кмета на община Копривщица и на основания чл.31 от НВМОП, на 28.12.2010 г. бе сключен договор между община Копривщица и "Евробилд" ООД с предмет: " Реконструкция и доизграждане на паркова зона около речно корито на р. Тополница в централна градска част - гр. Копривщица".