search
Община Копривщица -> Общински съвет -> Проекти на нормативни актове

Проекти на нормативни актове

Проект на стратегия и програма за управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост

18.01.2024
На основание чл 26 от Закона за нормативните актове, чл 21, ал1, т 12 Закона за местно самоуправление и местна администрация, чл7 от НРПУРОИОК и във връзка с чл 77 от Административно процесуалния кодекс в законоустановения 30 - дневен срок от публикуване на настоящето предложение на Интернет страницата на Община Копривщица се предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на „Стратегия за управление на общинската собственост за мандат 2023-2027“ и " Програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост в Община Копривщица за 2024 год Виж още...

Документи (5)