search
Община Копривщица -> Туризъм -> Категоризация на средства за подслон и места за настаняване

Oбразците на документи по чл. 116 от Закона за туризма

Във връзка с влизането в сила на новия Закон за туризма (ЗТ) и с оглед изпълнение на ангажиментите, разписани в него, със заповед на министъра на икономиката и енергетиката са утвърдени за ползване от заинтересованите лица следните документи:

1. Образец на Регистър за настанените туристи, за гражданството им и за броя на реализираните от тях нощувки, по чл. 116, ал. 2 от ЗТ

2.  Образец на Справка-декларация за броя на реализираните нощувки, по чл. 116, ал. 4 от ЗТ (актуализиран)