search
Община Копривщица -> Новини

Банкова сметка на Община Копривщица

Банкова сметка на Община Копривщица:  BG 23 CECB 979084A9128200

BIC код: CECBBGSF
 

Вид плащане:

44 14 00 - Окончателен годишен /Патентен/ данък

44 21 00 - Данък върху недвижимите имоти

44 23 00 - Данък върху превозните средства

44 24 00 - Такса за битови отпадъци

44 25 00 - Данък при придобиване на имущества

44 28 00 - Туристически данък

44 80 07 - Такса за административни услуги

44 80 01 - Такса технически услуги

44 80 90 - Други общински такси