search
Община Копривщица -> Община -> Архивирани документи

Тръжна документация за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на дълготрайни материални активи-частна общинска собственост

Заповед РД№326/15.12.2015 г. за откриване на търга, ред, начин и условия за провеждането му и заявление за участие

Протокол от проведен търг с явно наддаване за продажба на ДМА - 20.01.2016 г.

Заповед РД № 11/21.11.2016г. за определяне на спечелилите участници в търга - 21.01.2016г.

ВАЖНО !!!

Поради допусната техническа грешка в ЗАПОВЕД РД № 326/15.12.2015г., банковата сметка, по която трябва да бъде извършено плащането на закупените вещи, следва да се чете:

IBAN: BG80 CECB 9790 31A9 1282 00

BIC: CECBBGSF

БАНКА: Централна кооперативна банка - кл. Карлово