search
Община Копривщица -> Община -> Обяви и покани

Търг с явно наддаване за продажба на дълготрайни материални активи - частна общинска собственост

На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 86 от наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Решение №561/18.09.2015г. на Общински съвет - Копривщица, Кмета на община Копривщица обявява търг с явно наддаване за продажба на дълготрайни материални активи - частна общинска собственост.      

Обява за провеждане на търга  

Тръжна документация