search
Община Копривщица -> Община -> Администрация

Срокът за получаване на заявления за ползване на общински пасища, мери и ливади е 10.03.2015г.

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

Община Копривщица уведомява всички собственици или ползватели на животновъдни обекти, регистрирани в Интегрираната информационна система на Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ), които желаят да наемат общински пасища, мери и ливади на основание чл. 24а, ал. 6, т. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, че срокът за подаване на заявления е 10.03.2015 г. Заявленията са по образец и се подават до кмета на общината, в която е регистриран животновъдния обект.
Към заявлението задължително прилагат следните документи:
1. копие от документ за самоличност – за физическите лица;
2. копие от документ за регистрация или единен идентификационен код на юридическото лице или едноличния търговец, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър;
3. копие от документ за замоличност на физическото лице, представляващо търговеца при провеждането на процедурата или документ за самоличност и нотариално заверено пълномощно на упълномощено от него лице;
4. удостоверение за регистрация на животновъден обект с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ;
актуална справка за животните в обекта, съдържаща техния вид, брой и възраст, заверена от офицалния ветеринарен лекар по здравеопазване на животните към БАБХ, ОДБХ – София област.
5. декларация за липса на данъчни задължения, задължения към Държавен фонд „Земеделие“; задължения към държавния и общинския поземлен фонд и за земи по чл. 37в, ал. 3, т. 2.
 
Образци