search
Община Копривщица -> Община -> Профил на купувача -> Процедури по ЗОП

Процедури по ЗОП

Открита процедура №1/07.04.2016г. по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция на външен водопровод за водоснабдяване на гр.Копривщица

07.04.2016
Решение за откриване на процедура
Обявление за обществена поръчка
Документация за участие
Проект на договор
Технически спецификации
Образци на документи
Приложение 161 - КСС
Технически проект
Протокол № 1 от заседание на Комисия за събиране, разглеждане и оценка на офертите - 12 Виж още...

Документи (1)