search
Община Копривщица -> Община -> Проекти -> "Община Копривщица - компетентна администрация в полза на гражданите"

"Община Копривщица - компетентна администрация в полза на гражданите"

Община Копривщица е бенефициент по Договор за финансиране с регистрационен № М13-22-67/26.08.2014 г. за изпълнение на проект „Община Копривщица – компетентна администрация в полза на гражданите”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд.

Презентация проект " Община Копривщица-компететна администрация в полза на гражданите

19.12.2014
Начална пресконференция проект " Община Копривщица-компетентна администрация в полза на гражданите" Виж още...

Договори с членовете на екипа за управление на проекта

01.12.2014
На основание чл 44, ал 2  от ЗМСМА и във връзка със сключен договор, рег №  M13-22-67/26082014 г за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, приоритетна ос ІІ ”Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2 Виж още...

Договори с външни изпълнители

01.12.2014
Сключени са договори с външни изпълнители по реда на чл14, ал5, т2 от ЗОП по проект „Община Копривщица – компетентна администрация в полза на гражданите” по Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК), съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд Виж още...

Документи (4)