search
Община Копривщица -> Община -> План за интегрирано развитие на община Копривщица за периода 2021 - 2027 г. (ПИРО)

План за интегрирано развитие на община Копривщица за периода 2021 - 2027 г. (ПИРО)

Община Копривщица е в процес на разработване на План за интегрирано развитие за периода 2021-2027 г. (ПИРО).

Планът се изготвя, съгласно изискванията на Закона за регионалното развитие (ЗРР), Правилника за неговото прилагане (ППЗРР) и Методическите указания за разработване и прилагане на планове за интегрирано развитие на община за периода 2021-2027 г., утвърдени от Министерство на регионалното развитие и благоустройството.

ПИРО е стратегически документ и интегрира регионалното и пространствено развитие на цялата територия на общината, определя актуалните проблеми, нуждите и потенциала за развитие на региона, средносрочните цели и приоритети за развитието на общината. Разработва се за 7-годишен период на действие.

Необходимо е да се извърши цялостен анализ на икономическото, социално и екологично състояние на общината, както и да се определят цели, приоритети и идентифициране на проектни идеи, които са приоритетни както за община Копривщица, така и за развитие на интегрирани идеи в сътрудничество с други общини.

За да вземем предвид и Вашето мнение по бъдещото развитие на общината, представяме на вниманието на всички заинтересовани физически и юридически лица кратки анкети. Всеки, който желае, може да ги попълните  до  30.11.2020 г. 

Участието на гражданите в процеса по изработването на ПИРО е изключително важно и би гарантирало неговото качество, реалистичност и широка обществена подкрепа. Идеята е в анализирането и разработването на ПИРО за 2021-2027 г. да се включат максимален брой заинтересовани лица. Целта е  идентифициране и залагане на реални и изпълними цели и проекти за община Копривщица с ясно обоснована визия за изпълнение и финансиране.

Мнения и предложения до екипа, който разработва Плана за интегрирано развитие на Община Копривщица за периода 2021-2027 г., може да изпращате до 31.12.2020 г. на следните имейли: m.paraleeva@koprivshtitsa-bg.com и t.glavcheva@koprivshtitsa-bg.com

 

Анкета 

Анкета за представителите на бизнес организациите в община Копривщица- срок за попълване 30.11.2020 г.

Заповед за сформиране на работна група

Покана за публично обсъждане на проект на План за интегрирано развитие на община Копривщица 2021-2027

Уведомление до местната общност, всички обществени организации и юридически лица от община Копривщица

Във връзка с усложнената епидемиологична обстановка и въведените временни противоепидемични мерки на територията на Република България, общинска администрация – Копривщица  уведомява заинтересованите лица, че общественото обсъждане на проекта на ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КОПРИВЩИЦА ЗА ПЕРИОДА  2021-2027 г. (ПИРО 2021-2027 г.) ще се проведе онлайн на 22.03.2021 г. /понеделник/ от 14:00 часа.  Линк за включване в обсъждането: https://zoom.us/j/94952798834?pwd=NC9IWHYzd21FMkxGT1p4VlhVNWxxQT09

Разчитаме на Вашата активност!

Ръководството на общинска администрация-Копривщица

Проект ПИРО 2021-2027

Програма за реализация на ПИРО- Приложение №1

Индикативен списък на важни за общината проекти, включени в ПИРО- Приложение №1А

Индикативна финансова таблица- Приложение №2

Матрица на индикаторите- Приложение №3

Протокол от проведено обществено обсъждане

Решение на ОбС-Копривщица за приемане на ПИРО Копривщица за периода 2021г.-2027г.

ПИРО Копривщица за периода 2021г. -2027г. и приложения

Решение ОбС за актуализация на ПИРО

ПИРО  Копривщица -актуализиран