search
Община Копривщица -> Община -> Администрация

П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА КОПРИВЩИЦА - МАНДАТ 2011–2015 г.

От 5 години България е член на демократичното европейско семейство. Нашата европейска ориентация не подлежи на съмнение и в нашата община и в нашият град се установяват европейските ценности в управлението на общинските проблеми. Чрез оперативните програми на ЕС пред нас се откриват възможности за осъществяване на проекти от важно значение за устойчивото развитие на Копривщица и установяването на положителни тенденции за един по-добър живот. В тази връзка изпълнявайки законоустановените норми и основавайки се на дадения ни кредит на доверие на изборите за местна власт приемам изготвянето на програмата за управление на Община Копривщица за мандата 2011 – 2015 като амбициозна и отговорна задача.
През следващите години пред нас предстои решаването на един от основните проблеми в общината – реконструкцията и доизграждането на морално остарялата, амортизирана, зле поддържана и като следствие от това катастрофално лоша инфраструктура. 
Предстои реконструкцията и доизграждането на градската В и К мрежа с градската пречиствателна станция за отпадни води, стартирането на проект за изграждане на язовир в северо-западната част на нашето землище с пречиствателна станция за питейни води, реконструкцията на градския стадион, съвместни проектни по програмата за трансгранично-сътрудничество „България-Сърбия”, ски писта, възстановяването на ракиджийницата като част от общинското предприятие с атракцион, изграждането на общински здравен пункт със спешна медицинска помощ и работата по финансирани европроекти – реконструкцията на СОУ „Любен Каравелов”, изграждане на аквапарк, почистване и корекция на коритото на река Тополница в чертите на града.
Тази амбициозна и стратегически важна за развитието на нашата община програма считаме, че трябва да стане по две основни направления:
І. Промяна в общинското управление на Община Копривщица 
ІІ. Промяна в гражданското управление на Община Копривщица

Промяната в общинското управление считам, че следва да се осъществи чрез три групи мерки:

1. Административни 
2. Икономически и социални 
3. Мерки, осигуряващи прозрачност в управлението.Административни мерки

Основна функция на общинската администрация е предоставянето на качествени и своевременни публични услуги на населението и гостите на общината. Ние считаме, че това може да се постигне чрез:

1. Подобряване качеството на административното обслужване и отношението на администрацията към гражданите и представителите на бизнеса чрез:
* оптимизиране структурата на общинската администрация;
* въвеждане на нов модел на административно обслужване чрез въвеждане на системите “Обслужване на едно гише” и “Електронна община”.
* повишаване на административния капацитет чрез обучение и обмяна на опит с общини от областта, страната и ЕС;
* създаване на дирекция „Евроинтеграция и комуникации”

Срок: 2012 г.

2. Материално стимулиране на служителите от общинската администрация, които дават качествена работа.

Срок: постоянен

3. Покриване на условията за получаване на сертификат „Община готова за бизнес” и получаване на общински кредитен рейтинг.

Срок: 2013 г

4. Внасяне на проект за Постановление на Министерски съвет за възстановяване статута на Копривщица като уникален исторически и архитектурен резерват в съответствие с новата уредба на Закона за културното наследство и задействане на процедурата за вписване на паметниците на културата от национално значение в списъка на ЮНЕСКО за световно културно наследство.
Срок: 2013 г
Икономически и социални мерки

В условията на икономическа и социална криза считаме, че най-важното за подобряване начина на живот в една общност е създаването на условия за разкриване на нови работни места, запазване на съществуващите и подпомагане на местния бизнес. Ние считаме, че това може да се постигне чрез:

1. Разкриване на нови работни места и привличане на инвеститори в местната икономика.
Срок: постоянен

2. Създаване на общинско предприятие за управление на общинската собственост, което да стопанисва и управлява общинския горски и поземлен фонд; общинския здравен пункт; общинската ракиджийница; общинското дървопреработвателно предприятие, общинския сграден фонд, придобитото по проекти с привлечени и собствени средства

Срок: 2012 г

3. Прекратяване на монопола в конкурсите за общинските поръчки.

Срок: постоянен

4. Изграждане на картофохранилище, тържище и картофопреработвателен цех чрез публично-частното партньорство.
Срок: 2014 г
5. Изграждане на дървопреработвателен цех.
Срок: 2014 г

6. Изграждане на общинска ракиджийница със съвременна технология.
Срок: 2013 г
7. Въвеждане на данъчни облекчения и бързо административно обслужване на бизнеса. 
Срок: постоянен
8. Създаване на общински здравен пункт с клинична лаборатория и спешна медицинска помощ
Срок: 2012 г
9. Проектиране и стартиране изграждането на язовир с пречиствателна станция за питейната вода.
Начален срок: 2014 г
10. Стартиране и успешно реализиране на проекта за градската В и К мрежа с пречиствателна станция за отпадни води.
Срок: 2014 г.
11. Благоустрояване на общинските гробища и домът на покойника.
Срок: постоянен

12. Нов начин на управление на Националния събор на народното творчество чрез сключване на дългосрочен договор за мениджмънт със специализирана фирма.
Срок: 2015 г
13. Създаване на общински информационен център, редовно участие в туристически борси и активна туристическа реклама.
Срок: 2012г
14. Изграждане на туристически обект „Ски писта”.
Срок: 2015 г
15. Възлагане и изпълнение на проект за превръщане на сградата на климатичния пансион в доходоносен обект за общината 
Срок: 2013 г

16. Възлагане и стартиране на проект за превръщане на стадиона в тренировъчна база и школа за високо спортно майсторство.
Срок: 2012 г.
17. Създаване на детско - юношеска школа по футбол съвместно със СОУ „Любен Каравелов”.
Срок: 2012 г.
18. Създаване на търговско дружество, което да менажира школата по футбол съвместно с Община Копривщица.
Срок: 2012 г
19. Разширяване дейността на пенсионерския клуб и превръщането му в място за срещи на земеделски производители и животновъди.
Срок: постоянен
20. Стимулиране дейността на самодейните състави към читалище „Хаджи Ненчо Д. Палавеев” чрез финансово подпомагане на участието им в регионални, национални и международни фестивали.
Срок: постоянен

Мерки, осигуряващи прозрачност в управлението

Един от основните пороци, които нашето съвремие се старае по всякакъв начин да преодолее е липсата на информация за дейността на държавните и общински власти. В това отношение сме твърдо убедени, че гражданите на общината трябва да бъдат информирани за дейността на общинската администрация, общинския съвет и техните ръководства. Вярвам в мъдростта на Копривщица и нейните будни жители и ще работим в този мандат да няма неясноти за населението относно начина и цената на предоставяните публични услуги и управлението на общинските проблеми. Ние считаме, че това може да се постигне чрез:

1. Актуализиране на Общинския план за развитие.
Срок: 2012 г

2. Разработване на Годишни програми за изпълнение на Общинския план за развитие.
Срок: постоянен
3. Изготвяне на годишни отчети за изпълнение на Общинския план за развитие.
Срок: постоянен
4. Публикуване в интернет на годишните отчети на кмета и общинския бюджет.
Срок: постоянен
5. Публично обсъждане на отчета на кмета.
Срок: постоянен

6. Публично обсъждане на общинския бюджет.
Срок: постоянен

7. Създаване на Обществен съвет за контрол при изпълнение на общински проекти. 
Срок: 2012 г.
8. Инсталиране на видеоконтрол на входа и изхода на града за контролиране движението на територията на общината.
Срок: 2012 г

9. Възлагане и приемане на нов лесоустройствен план на общинския горски фонд след обществено обсъждане с гражданите на общината.
Срок: 2014 г

10. Издаване на информационен бюлетин за дейността на общинската администрация, планирането и реализирането на проекти.
Срок: постоянен

ІІ. Промяна в гражданското управление на Копривщица

Копривщица има нужда от развито гражданско общество, което да контролира управлението на общинските проблеми и да помага при решаването на проблемите на днешния ден. Неможем да не отбележим, че притиснати от грижата за оцеляването на семейството и справянето с ежедневните грижи нашите съграждани се отдръпнаха от обществения живот и от правото си да защитават правата си като граждани на Република България. Ние сме готови да подадем ръка на всеки, който има нужда от закрила на неговия публичен интерес и считаме, че това може да се постигне чрез:

1. Въвеждане на Граждански контрол чрез Обществен съвет по проблемите на общината, съставен от жители на Копривщица с доказана гражданска позиция и свързани с Копривщица граждани от столицата и други населени места.
Срок: 2012 г

2. Провеждане на Общо събрание на населението по важни въпроси за развитието на общината
Срок: постоянен

Постигането на целите, залегнали в тази Програма за управление ще подобрят качеството на живот в нашата община и ще доведат до нейното ускорено развитие. За това всички ние – представителите на местната власт, на местното самоуправление и всички граждани в условия на взаимно уважение и синтез на мненията следва да заработим за превръщането на Община Копривщица в една съвременна европейска община.


Кмет на Община Копривщица:

инж. Иван Кесяков