search
Община Копривщица -> Община -> Профил на купувача -> ОТКРИТИ ПРОЦЕДУРИ ПО ЗОП

Открита процедура №1/07.04.2016г. по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция на външен водопровод за водоснабдяване на гр.Копривщица

Решение за откриване на процедура

Обявление за обществена поръчка

Документация за участие

Проект на договор

Технически спецификации

Образци на документи

Приложение 16.1 - КСС

Технически проект

Протокол № 1 от заседание на Комисия за събиране, разглеждане и оценка на офертите - 12.05.2016г.

Съобщение за отваряне на ценовите оферти - 07.06.2016г.

Протокол № 2 от заседание на Комисия за събиране, разглеждане и оценка на офертите

Протокол № 3 от заседание на Комисия за събиране, разглеждане и оценка на офертите 

Протокол № 4 от заседание на Комисия за събиране, разглеждане и оценка на офертите

Решение № 2/17.06.2016г. за класиране на участниците - 20.06.2016г.

Заповед РД№282/28.10.2016г. за възобновяване работата на комисията за продължаване на процедурата за възлагане на обществената поръчка - 28.10.2016г.

Протокол №1(5) от 31.10.2016 г. от заседание на Комисията за събиране, разглеждане и оценка на офертите-публикувано на 29.11.2016 г.

Протокол №2(6) от 23.11.2016 г. от заседание на Комисията за събиране, разглеждане и оценка на офертите-публикувано на 29.11.2016 г.

Решение №5/28.11.2016 г. на Кмета на община Копривщица за  класиране на участниците-публикувано на 29.11.2016 г.

Договор за изпълнение на СМР - публикуван на 28.11.2017г.