search
Община Копривщица -> Община -> Профил на купувача -> ОБЯВИ ПО ЧЛ. 20, АЛ.3 ОТ ЗОП

Обява №04 „ДОВЪРШИТЕЛНИ СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ПО ИЗГРАЖДАНЕ НА ЗДРАВЕН ЦЕНТЪР В УПИ V – 787, КВ. 55 ПО ПЛАНА НА ГР. КОПРИВЩИЦА“

Обществената поръчка е за строителство и се възлага  чрез събиране на оферти с обява, по реда на глава двадесет и шеста във връзка с чл.20, ал. 3, т. 1 от Закона за обществените поръчки.

Предмет на настоящата обществена поръчка е: „Довършителни строително-монтажни работи по изграждане на Здравен център в УПИ V – 787, кв. 55 по плана на гр. Копривщица“, и включва извършването на следните дейности: СМР по изграждане на сградни водопроводни и канализационни отклонения; изграждане на вътрешен водопровод и канал; изпълнение на част „Електро“; изпълнение на част ОВ – доставка и монтаж на конвекторни радиатори; доставка и монтаж на МДФ врати; мазачески работи; облицовъчни работи; настилки от неполиран гранитогрес; бояджийски работи – боядисване на стени и тавани.

Участниците следва да предложат изпълнение на строителните работи в обхвата, определен в проектната документация, количествените сметки и техническата спецификация.

Документи за участие - публикувани на 19.10.2016г., в 16:00 ч. - TimeStamp

Публикувана в АОП информация

Съобщение: Поради допусната техническа грешка в т.III и V от документацията за участие, съгласно Обявата за обществената поръчка, за срок за подаване на офертите да се счита - 03.11.2016г. до 17:00 часа, а дата на отваряне на офертите - 04.11.2016г., 13:30 часа.

Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти - 03.11.2016г., 17:05 часа

Протокол за разглеждане, оценка и класиране на получените оферти-15.11.2016 г., 15:35 часа

Договор - публикуван на 27.12.2016г.