search
Община Копривщица -> Община -> Профил на купувача -> ОБЯВИ ПО ЧЛ. 20, АЛ.3 ОТ ЗОП

Обява № 04/19.09.2017г. "„Изготвяне на инвестиционен проект във фаза „работен проект“ за обект „Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за твърди битови отпадъци, ПИ 38558.14.63 в землището на гр. Копривщица“

Обява № 04/19.09.2017г.

Информация публикувана в сайта на АОП

Тенхически спецификации

Образци 

Проект на договор

Протокол № 1 - публикуван на 19.10.2017г.

Протокол № 2 - публикуван на 25.10.2017г.

Договор-публикуван на 27.11.2017 г.