search
Община Копривщица -> Община -> Профил на купувача -> ОБЯВИ ПО ЧЛ. 20, АЛ.3 ОТ ЗОП

Обява №03 „ДОВЪРШИТЕЛНИ СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ПО ИЗГРАЖДАНЕ НА ЗДРАВЕН ЦЕНТЪР В УПИ V – 787, КВ. 55 ПО ПЛАНА НА ГР. КОПРИВЩИЦА“ - ОТТЕГЛЕНА

Община Копривщица обавява обществената поръчка за строителство, чрез събиране на оферти с обява, по реда на глава двадесет и шеста във връзка с чл.20, ал. 3, т. 1 от Закона за обществените поръчки.

Предмет на настоящата обществена поръчка е: „Довършителни строително-монтажни работи по изграждане на Здравен център в УПИ V – 787, кв. 55 по плана на гр. Копривщица“.

Документация за участие - публикувана на 19.10.2016г. в 11:45 ч. - Timestamp

Оттеглена на 19.10.2016г. в 14:34 ч.