search
Община Копривщица -> Община -> Профил на купувача -> ОБЯВИ ПО ЧЛ. 20, АЛ.3 ОТ ЗОП

Обява № 03/10.05.17г. „РЕМОНТ НА ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ НА УЛ. „ИВАН ДЖАРТАЗАНОВ“, УЛ. „ДИМО ПИРИНДЖИЕВ“ И УЛ.”ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ”- от О.Т. 323 до О.Т. 322, ГР. КОПРИВЩИЦА“

Публикувана обява в АОП - 10.05.2017г.

Обява за събиране на оферти № 03 - 10.05.2017г.

Документация за участие - 10.05.2017г.

Технически спецификации - 10.05.2017г.

Образци на документи - 10.05.2017г.

КСС - 10.05.2017г.

Проект на договор - 10.05.2017г.

Технически проект - 10.05.2017г.

Заглавна страница на документация

Обява за събиране на оферти №03-подписана

Разяснения №1, по условията на обществената поръчка - 16.05.2017г.

Разяснение №2, по условията на общетвената поръчка - 29.05.2017г.

Протокол за разглеждане, оценка и класиране на получените офертите - 09.06.2017г.

Договор СМР-23.06.2017 г.