search
Община Копривщица -> Община -> Профил на купувача -> ОБЯВИ ПО ЧЛ. 20, АЛ.3 ОТ ЗОП

Обява № 02 „СМЕТОСЪБИРАНЕ, СМЕТОИЗВОЗВАНЕ И ДЕПОНИРАНЕ НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ, ПОДДЪРЖАНЕ НА ДЕПО ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ И ИЗМИВАНЕ НА УЛИЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КОПРИВЩИЦА“

Община Копривщица обявява общественапоръчка за услуга чрез събиране на оферти с обява, по реда на глава двадесет и шеста във връзка с чл.20, ал. 3, т. 2 от Закона за обществените поръчки.  Предмет на настоящата обществена поръчка е: „Сметосъбиране, сметоизвозване и депониране на битови отпадъци, поддържане на депо за битови отпадъци и измиване на улиците на територията на община Копривщица“.

Документация за участие - публикувана на 10.08.2016г., 14:30ч. - TimeStamp

Информация за удължаване на срока за получаване на оферти

Отваряне на офертите - 24.08.2016г., 10:00ч. 

Протокол за разглеждане и оценка на офертите и за класиране на участниците - публикуван на 29.08.2016г. - TimeStamp

Договор - публикуван на 24.10.2016 г.