search
Община Копривщица -> Община -> Профил на купувача -> ОБЯВИ ПО ЧЛ. 20, АЛ.3 ОТ ЗОП

ОБЯВА № 01 „ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ ЗА РЕМОНТ НА ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА УЛИЧНАТА НАСТИЛКА НА УЛ.”ИВАН ДЖАРТАЗАНОВ” И УЛ. „ДИМО ПИРИНДЖИЕВ“, ГР.КОПРИВЩИЦА”

Община Копривщица обявява общественапоръчка за услуга чрез събиране на оферти с обява, по реда на глава двадесет и шеста във връзка с чл.20, ал. 3, т. 2 от Закона за обществените поръчки.  Предмет на настоящата обществена поръчка е: „Изготвяне на технически проект за ремонт на водопровод и канализация и възстановяване на уличната настилка на ул. „Иван Джартазанов” и ул. „Димо Пиринджиев“, гр.Копривщица”.

Документация за участие - публикувана на 14.07.2016г., 12:22 ч.

TimeStamp

Протокол TimeStamp - публикуван на 29.07.2016г., 15:30 ч.

Договор  - публикуван на 01.09.2016г.