search
Община Копривщица -> Община -> Профил на купувача -> ОБЯВИ ПО ЧЛ. 20, АЛ.3 ОТ ЗОП

Обява № 01 „ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ДГ „ЕВЛАМПИЯ ВЕКИЛОВА”, ОБЩИНСКО ЗВЕНО „ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ” И „ТОПЪЛ ОБЯД”- ДОГОВОР №BG05FMOP001-3.002-0178-С01 ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ОТ ФОНДА

Обществената поръчка е за доставка и се възлага  чрез събиране на оферти с обява, по реда на глава двадесет и шеста във връзка с чл.20, ал. 3, т. 2 от Закона за обществените поръчки.

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП - публикувана на 24.01.2017г.

Обява за обществена поръчка - 24.01.2017 г.

Документация за участие - 24.01.2017 г.

Технически спецификации - 24.01.2017 г.

Образци - 24.01.2017 г.

Проект на договор - 24.01.2017 г.

КСС към ОП 1 - 24.01.2017 г.

КСС към ОП 2 - 24.01.2017 г.

Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти - 02.02.2017 г.

Протокол за разглеждане, оценка и класиране на получените оферти - 13.02.2017г.

Договор №5 по Обособена позиция № 2 „Доставка на месо, месни продукти и риба; мляко и млечни продукти; плодове, зеленчуци и консерви; други хранителни продукти“ - публикуван на 07.03.2017г.

Договор № 6 по Обособена позиция № 1 „Доставка на хляб и хлебни изделия“ - публикуван на 07.03.2017г.