search
Община Копривщица -> Община -> Профил на купувача -> Архив

"Изграждане, ремонт и стабилизиране на екопътека в ПИ 38558.1.261, 38558.1.216 и 38558.1.155. Място за отдих и атракциони в ПИ 38558.1.190“

Община Копривщица е ползвател на безвъзмездна финансова помощ по Договор №23/313/00192 от 19.11.2012 г., мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности” от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г. (ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР),за изпълнение на проект „Развитие на интегриран селски туризъм и подобряване на туристическата инфраструктура в община Копривщица- изграждане на места за отдих и атракциони в местност „Свети Димитър-1” и местност „Събора”.

Обществената поръчка ще бъде възложена, чрез публична покана по реда на глава VІІІ „а“ във връзка с чл.14, ал. 4, т. 1 от Закона за обществените поръчки.

Публична покана обявена в АОП

Заповед за откриване на обществена поръчка

Документация за възлагане

Приложения и образци на документи

Технически спецификации

Приложение КСС

Технически проект

Протокол от работата на комисия, назначена със заповед РД№305 за разглеждане и оценка на получените оферта

Договор с избрания изпълнител