search
Община Копривщица -> Община -> Профил на купувача -> Архив

Избор на изпълнител за организация на обучения по ключови компетентности по проект "Община Копривщица - компетентна администрация в полза на гражданите"

община Копривщица открива процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана по реда на чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП, във връзка с чл. 101а-101ж от ЗОП с предмет: "Избор на изпълнител за организация на обучения по ключови компетентности по проект "Община Копривщица - компетентна администрация в полза на гражданите", по Приоритетена ос II "Управление на човешките ресурси", Подприоритет:2.2. "Компетентна и ефективна държавна администрация", бюджетна линия: BG051PO002/13/2.2-14, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет" 2007-2013г., съфинансирана от Евротпейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Публична покана обявена в АОП

Заповед за откриване на публичната покана

Указания за участие

Техническа спецификация

Образци на документи

Проект на договор

Задължения на бенефициентите за осигуряване на информация и публичност 

Разяснение №1 на зададен въпрос по публична покана - 28.11.2014 г.

ВАЖНО: Относно разяснение №1 моля поради техническа грешка в отговор 1 Образец №6, да се чете Образец №7

Заповед за удължаване срока на работа на комисията - 30.12.2014г.

Протокол за избор на изпълнител - 29.01.2015 г.

Договор за организиране и провеждане на обучения по ключови компетентности - 02.02.2015 г.

ИНФОРМАЦИЯ

за извършени плащания по договор за обществена поръчка № М-13-22-76-U-06

с предмет „Избор на изпълнител за организация на обучения по ключови компетентности”

 

Наименование на изпълнителя Дата на извършено плащане Вид на плащането (авансово, междинно, окончателно) Размер на извършеното плащане ( без и с ДДС) Основание за плащането Дата на публикуване
ИЮ Консулт ООД  27.02.2015г. авансово

 - 3330.00 лв. без ДДС 

 - 3996.00 лв. с ДДС

чл. 5, ал.1 от Договора  06.03.2015г.
ИЮ Консулт ООД  30.03.2015г. междинно

- 5920.00 лв. без ДДС

-7104.00 лв. с ДДС

чл. 5, ал.1 от Договора  27.04.2015г.
ИЮ Консулт ООД 15.05.2015г. междинно 

- 5920.00 лв. без ДДС

-7104.00 лв. с ДДС

чл. 5, ал.1 от Договора  15.06.2015г.
ИЮ Консулт ООД 05.06.2015г. междинно

-2590.00 лв. без ДДС

-3108 лв. с ДДС

чл. 5, ал.1 от Договора  15.06.2015г.
ИЮ Консулт ООД 05.06.2015г. окончателно

-4440.00 лв. без ДДС

-5328.00 лв. с ДДС

чл. 5, ал.1 от Договора  15.06.2015г.

 

Изготвил:                                                                                          Съгласувал:

/З.Карагьозова/                                                                             /М.Паралеева/