search
Община Копривщица -> Община -> Профил на купувача -> Архив

Избор на изпълнител на СМР за първи подетап „Водопровод от каптаж „Въртопа” до съществуваща шахта въздушник №5” от подобект „Актуализация на външен водопровод за водоснабдяване на гр.Копривщица от водохващане „Въртопа” до връх 68 – II етап” на обект „Рек

Предмет на настоящата обществена поръчка е избор на изпълнител на СМР за първи подетап  „Водопровод от каптаж „Въртопа” до съществуваща шахта въздушник №5” от подобект „Актуализация на външен водопровод за водоснабдяване на гр.Копривщица от водохващане „Въртопа” до връх 68 – II етап” на обект „Реконструкция на външен водопровод за водоснабдяване на гр.Копривщица от водохващане „Въртопа” до съществуващ водоем V=500 m3”,  финансиран със средства, предоставени от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, въз основа на Споразумение №-РД-02-30-23 от дата 07.04.2015г. 

Публична покана обявена в АОП

Заповед на Кмета на община Копривщица за откриване на процедура

Документация за възлагане на обществена поръчка

Технически спецификации

Образци на документи

Проект на договор

Количествена сметка

Технически проект

Обяснителна записка- етапност на строителството

Разяснение №1-27.08.2015 г.

Разяснение №2-31.08.2015 г.

Протокол от работата на комисия назначена със Заповед на Кмета за получаване, разглеждане и оценка на постъпилите оферти и за класиране на участниците в обществена поръчка - 09.09.2015 г.

Договор за извършване на СМР - 22.10.2015г.