search
Община Копривщица -> Община -> Проекти -> "Община Копривщица - компетентна администрация в полза на гражданите"

Договори с членовете на екипа за управление на проекта

На основание чл. 44, ал. 2  от ЗМСМА и във връзка със сключен договор, рег. №  M13-22-67/26.08.2014 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, приоритетна ос ІІ ”Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2 „Компетентна  и ефективна   държавната администрация”, бюджетна линияBG051PO002/13/2.2-014, за изпълнение на проект ”Община Копривщица-компетентна администрация в полза на гражданите” и Заповед РД№ 293/17.09.2014г. Кметана на община Копривщица определя Екип зауправление на проекта в следния състав:

 1. Ръководител на проекта  – Милена Георгиева Паралеева

 2. Координатор на проекта  – Теодора Симеонова Главчева

 3.Счетоводител на проекта – Захарина Христова Карагьозова