search
Община Копривщица -> Община -> Проекти -> Корекция и почистване на речното корито на р. Тополница в регулацията на гр. Копривщица

Договор за проекта

Проектът се изпълнява по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 (ОПРР), схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/4.1-04/2010 „ Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в 178 малки общини”, с регистрационен номер: BG161PO001/4.1-04/2010/011 от дата 01.06.2011 год., подписан между Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на ОПРР и Община Копривщица.
В сайта на агенцията за обществени поръчки са публикувани решение и обявление за Строителство на обект: „Корекция и почистване на речното корито на р. Тополница в регулацията на гр. Копривщица” 
Преписка: 01037-2012-0003

Документация за участие в открита процедура:
http://koprivshtitsa-bg.com/obs/CD.zip

В сайта на Агенцията за обществени поръчки под № 9008628 е публикувана Публична покана за участие в процедура "Осъществяване на строителен надзор за обект "Корекция и почистване на речното корито на р. Тополница в регулацията на гр. Копривщица".